Od bytu Jiřiny Šiklové k její knihovně

Byt Jiřiny Šiklové

Klimentská 2065/17, Praha 1 – Nové Město

„Po převratu tady nikdo nevěděl, co je gender, a když někdo tušil, co je feminismus, tak ho vnímal jako nepřijatelnou ideologii. Byla tu samozřejmě rovnoprávnost žen, to do nás cpaly „kabrhelky“, ale k té jsme všechny měly odpor. Takže o ženskou otázku vůbec zájem nebyl, to bylo fuj. Ale pak se tady objevily Američanky Ann Smitow a Ruth Rosen (…) a začaly podporovat vznik organizace se zájmem o postavení žen (…). Váže se k tomu krásná historka, kdy já s Ann chceme založit účet pro Gender Studies v ČSOB Na Příkopech a baba za tou přepážkou to nechápe a pořád se mě ptá, kdo z nás se jmenuje Gendr.”

(Jiřina Šiklová v rozhovoru s Kateřinou Jonášovou, Hnízdo feminismu, 2021)

Jiřina Šiklová ve své pracovně v Klimentské ulici
2010, Archiv Jany Hradilkové

Foto: Jan Dufek

Historie knihovny na adrese Klimentská 17 se píše od léta roku 1991, kdy Jiřina Šiklová přizvala ke spolupráci na její systematizaci Janu Hradilkovou. Ta na to vzpomíná:

„Vtáhla mne velmi rychle a přímočaře, bylo znát, že mne potřebuje. První otázka a vlastně jediná otestovaná kvalifikace byla schopnost písemné i osobní komunikace v angličtině. A potom, být neustále v pohotovosti. Tvořit, sloužit, reagovat, rychle se rozhodovat. Po svém. Neotravovat debatami o tom, jak. Ach to byla pro mne slast, mít takovou šéfovou! Spoustu věcí mi přišlo trhlých hned ten první den – například fascinující veliká černá kniha v tak zvané „sloji“ – tedy její ložnici – která vypadala jako matriční kniha z počátku minulého století – ukázala mi ji, aby v kontrastu k přetékajícím regálům skříní a polic dokázala svou absolutně originální systematičnost: zapisovala si do ní každý došlý dopis a odpověď na něj. A že jich denně bylo! Dopisy byla také zpočátku jedna z mých nejdůležitějších činností – měla jsem za úkol nejen psát a rozesílat dopisy tzv. žebravé, ale hlavně psát za Jiřinu její odpovědi všemožným osobám v zahraničí, s nimiž jsem se ovšem také později osobně seznámila.

Do Klimentské jsem chodila pracovat od rána do noci dva dny v týdnu. Ty ostatní dny jsem dělala, co bylo třeba, z domova. Klimentská se pro mne postupně ale stala druhým domovem. Původně oční ordinace. V normalizační době konspirační doupě. V devadesátých letech otevřený, veřejně domácí prostor, kde kvetla a transformovala se krása jeho domácí paní. Prostor pro prolínání a sdílení myšlenek, nápadů, činorodých startovacích procesů. Dodnes žasnu nad velkorysostí, s jakou Jiřina svůj prostor užívala a poskytovala. Bylo to útočiště pro velice pestrou a kosmopolitní sestavu lidí ze všech koutů světa. Hravost, vtip, povzbuzení, důvěra, provokace – směs unikátně charismatická – ovšem v prostředí, vzlínajícím vzdělanost a kultivovanost. Setkávaly se tu generace, profese i kulturní kontexty.

Byt v Klimentské se tedy stal startovací bází nejen pro Gender studies, ale pro mnoho další spolků, Promluv, La Strada, Profem, Jantar, Rosa atd. Činorodá atmosféra byla dána – nebylo možné tam lenošit. Přes den stálé návštěvy – mladé Američanky – dobrovolnice, návštěvy nejrůznějšího druhu, pro všechny bylo nutno dojít dolů osobně a pak je zase při odchodu osobně vypustit – dům do dneška nemá bzučákové otvírání. Už jen tento rituál byl v utužování vztahů velmi silným elementem, protože právě dole u dveří došlo kolikrát k usmíření, pokud člověk dostal poněkud tvrdší verbální lekci, anebo k vypointování nějakého „bytově“ diskutovaného jevu. Ještě zbývá dodat, že i poté, kdy knihovna Gender Studies našla jiné, větší prostory a přestěhovala se, klíče od bytu mi zůstaly a možnost podnikat nesčetné schůzky, debaty, setkávání, organizační porady jsem tu měla i nadále. Byla by to celá chvalozpěvná epopej procesů, jichž se stěny bytu staly svědkem. Klimentská byla hnízdem tvůrčích vztahů, které založily neviditelnou, leč pevnou a velice širokou, barevnou síť, kterou bych prostě a jednoduše nazvala absolutním sociálním kapitálem.”

(Jana Hradilková, 16. 2. 2023)

Hledaly jsme prostory, kde se dá diskutovat a psát... jak jsem stála u zrodu Hnízda feminismu?

Poslechněte si celý příběh Aničky Kovářové

Knihovna Jiřiny Šiklové

Masarykovo nábř. 8, Praha 2 – Nové Město

Činžovní dům na Masarykově nábřeží je postaven ve stylu novogotiky dle návrhu architekta Františka Jiskry. Dům s orientačním číslem 8 má podobně jako sousední domy s čísly 4 a 6 (od stejného architekta) totožný půdorys, nábřežní fasády se středově umístěnými arkýři, okny a balkóny a s asymetricky vyosenými vstupními portály. Výzdoba je ale již rozdílná, což vytváří pestrý pohled na nábřeží.

V kontextu dějin feministické Prahy je však dům na Masarykově nábřeží zázemím pro knihovnu, která se může pyšnit největší sbírkou feministické a genderové literatury ve střední a východní Evropě. Knihovna byla založena v roce 1992 v bytě socioložky, disidentky a zakladatelky katedry sociální práce a gender studies Jiřiny Šiklové. V počátcích základ knihovny tvořila její soukromá sbírka feministické literatury, která byla složena ze zahraničních darů, např. od kalifornské univerzity v Santa Cruz, která zorganizovala sbírku Books for Prague, nebo z darů americké organizace Network of East-West Women. Později do správy knihovny přešel i fond knihoven lesbických organizací Promluv, Lambda a A-klub. V průběhu své existence knihovna získávala finance na nákup fondu od zahraničních nadací, zejména Heinrich Böll Stiftung, Open Society Fund, Open Society Institute, Network of East-West Women a Global Fund for Women. Fond knihovny se nadále rozrůstá o knihy k jednotlivým tématům díky dotacím ze zahraničí, ale i díky individuálním darům. Dnes knihovna nabízí pestrou škálu knih a publikací zaměřených na genderové stereotypy, diskriminaci, feminismus, gender a queer studies. Naleznete v ní také Archiv Elišky Krásnohorské, který zpřístupňuje veřejnosti cenné archivní dokumenty z historie českého ženského hnutí. Kromě klasického badatelského využití archiválií jsou dokumenty využívány i pro popularizační účely, jedním z těchto výstupů je i rozsáhlý web www.zenymohou.cz. Kromě části osobní pozůstalosti Jiřiny Šiklové je v knihovně uložen také Archiv Paměť žen s více než 170 orálněhistorickými rozhovory žen tří generací, které vyprávějí své životní příběhy na pozadí dějin 20. století. Tento archiv byl využit pro vzdělávací platformu www.pametzen.cz.

Archiv Elišky Krásnohorské

Knihovna Gender Studies vlastní sbírku vzácných archivních dokumentů z pozůstalosti Elišky Krásnohorské a z počátku dějin českého ženského hnutí a tyto archivní materiály zpřístupňuje veřejnosti. Získala je v roce 1997 díky daru Jana Bouzka, profesora archeologie a kolegy Jiřiny Šiklové z FF UK, a zároveň příbuzného Vlasty Rostočilové. Vlasta Rostočilová sbírala a opatrovala památky na ženské spolky a starala se o pozůstalost jejich zakladatelky Elišky Krásnohorské. Díky Janu Bouzkovi se tak do Gender Studies dostala jak pozůstalost Elišky Krásnohorské a cenné písemnosti českého ženského hnutí, tak i pozůstalost Vlasty Rostočilové. Všechny tyto dokumenty jsou součástí Archivu Elišky Krásnohorské, který je uložen v Knihovně Jiřiny Šiklové (přejmenované v r. 2021 na počest své zakladatelky).

Archiv Elišky Krásnohorské obsahuje unikátní dokumenty, rukopisy, fotografie, korespondenci, autorské tisky, dobová periodika a další materiály z osobní pozůstalosti Elišky Krásnohorské, ženských spolků (Minerva, Ženský výrobní spolek český, Ženská národní rada, Ženský klub český) a dalších osobností ženského hnutí (např. Anny Rypáčkové, Marie Calmy Veselé, Vlasty Rostočilové či Marie Mikulové). Unikátní součást archivu tvoří také sbírka fotografií od JUDr. Soni Hendrychové (*1929), právničky a neteře tajemnice Františky Plamínkové. Díky jejímu odkazu jsou tak uchovány v Archivu Elišky Krásnohorské i fotografie Františky Plamínkové, Milady Horákové a dalších členek Ženské národní rady či Ženského klubu českého. Archiv Elišky Krásnohorské a dějin českého ženského hnutí byl průběžně rozšiřován díky darům i antikvárním nákupům. Jedná se o cenné archivní materiály pokrývající činnost českého ženského hnutí, zejména pak od poloviny 19. století až po 90. léta 20. století.

V roce 2023 Archiv Elišky Krásnohorské prošel kompletní revizí, restrukturalizací a digitalizací díky projektu Po stopách ženské vzdělanosti: Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové, v rámci kterého Gender Studies navázalo spolupráci s Národní a Univerzitní knihovnou Islandu a Archivem ženské historie v Reykjavíku (Kvennasögusafn – The Women‘s History Archives, National and University Library of Iceland).

Pohled na Masarykovo nábřeží s domy čp. (zprava) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 na Novém Městě
Foto Antonín Alexander, 20. 4. 1945, Archiv hl. města Prahy, Sbírka fotografií, sign. I 4422

Foto: Martina Adlerová

Archiv Jiřiny Šiklové, Gender Studies, o.p.s.

Jiřina Šiklová
(1935–2021)

socioložka, spisovatelka, disidentka, signatářka Charty 77, zakladatelka katedry sociální práce a oboru gender studies

„Zvnitřněná sociální rovnost… Už nikoho nenapadne se někoho ptát, jaký je jeho třídní původ. Tady došlo k zásadnímu posunu. A v oblasti genderu by také mělo dojít k posunu, že tě ani nenapadne se někoho ptát, jestli je muž nebo žena.” (Jiřina Šiklová v rozhovoru s Kateřinou Jonášovou, Hnízdo feminismu, 2021)

Jiřina Šiklová je známá jako renesanční osobnost, působící napříč obory od sociologie, sociální práce a geriatrii, přes politiku, disent a literaturu, až k gender studies a feminismu. Stála u zrodu katedry sociologie, sociální práce i genderových studií. Založila také knihovnu a neziskovou organizaci Gender Studies. Je autorkou řady knih, článků i odborných studií. „To byla taková doba. Chodily témata, náměty a stačilo být dost drzá a být na správném místě. Taky jsem si pořád udržovala svobodu a schopnost být tam, kde být chci. Ale devadesátá léta obecně – to byl otevřený prostor.”

Narodila se jako Jiřina Heroldová v roce 1935 do rodiny lékaře a sociálního demokrata a učitelky v pražském bytě v Klimentské ulici, který se stal stěžejním místem jejího života a působení. V Klimentské prožila i druhou světovou válku a viděla, jak mizí její židovské sousedstvo nebo jak se staví barikády během pražského povstání. Vystudovala filozofii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze, kde po krátké kariéře učitelky na základní škole v Praze 6 i vyučovala. V polovině 60. let zde spoluzakládala katedru sociologie. V roce 1959 vstoupila z důvodu zájmu o sociální problematiku do KSČ, ale po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 patřila mezi vyučující, kteří podporovali studentské stávky. V roce 1969 z KSČ vystoupila, následně byla z fakulty vyhozena. Velmi obtížně sháněla práci, nejčastěji pracovala jako uklízečka, a přitom pokračovala v konzultacích se svými studenty a studentkami. Na začátku 70. let sehnala místo jako sociální pracovnice na geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Zde se kromě péče o staré pacienty a pacientky zapojila také do výzkumu, nemohla ale publikovat pod vlastním jménem.

Od 70. let se zapojila do disentu a podílela se na pašování exilové i samizdatové literatury. Spolupracovala s řadou osobností včetně Jana Kavana a Petra Pitharta. Byla důležitou spojkou v Československu, měla na starosti předávky a distribuci, kurýrům předávala zásilky pro exilová nakladatelství, podílela se na ukrývání a logistice automobilů s pašovanou literaturou. Byla považována za velmi spolehlivou, ve svém kabátu, který se později proslavil jako pašovací kabát, přenášela po kapsách cenné ilegální tiskoviny. „Šlo o šifrované dopisy, vzkazy, někdy statě, rukopisy na průklepových papírech. Nebyly to knížky, ale věci, které můžete nenápadně zastrčit do kapsy. Měla jsem na kabátě k tomu účelu udělané zvláštní kapsy pro případ, že by mě někdo prohlížel. Když vás prohledávají policajti, tak vás projedou shora dolů, pak nohy a decentně do rozkroku. Jsou ale místa – například u kolen nebo u zadku –, kde neprohledávali. A tam jsem měla šikovně našitou kapsu tak, aby na ni nepřišli,“ vzpomínala. Později podepsala Chartu 77. V roce 1981 byla ale jedna dodávka knih v obytném karavanu prozrazena a Jiřina byla spolu s dalšími spolupracujícími obviněna z podvracení republiky a ve vyšetřovací vazbě v ruzyňské věznici vězněna za pašování literatury od dubna 1981 do března 1982. Přestože od začátku nebylo jasné, nakolik bude proces považován za exemplární (sazba byla až 10 let), nakonec díky značné intervenci ze zahraničí byli všichni propuštěni bez soudu. Po svém propuštění z vězení pašování knih znovu obnovila, její spojkou v zahraničí se místo Jana Kavana stal historik Vilém Prečan, který na zámku Schwarzenberg v západoněmeckém Scheinfeldu vybudoval Československé dokumentační středisko nezávislé literatury, které shromažďovalo exilovou a samizdatovou literaturu.

Po revoluci v roce 1989 začala opět přednášet sociologii a stála za založením Katedry sociální práce na FF UK, v jejímž čele stála až do roku 2000. Kromě toho také iniciovala založení vysokoškolského oboru Gender studies v Praze. Pravidelně se setkávala se socioložkami a feministkami ze zahraničí a ty jí vozily do Čech feministickou a genderovou literaturu. „V roce 1988 vyšlo číslo [francouzského časopisu] věnované postfeminismu. A mně ho sebrali fízlové, co mi sem zrovna přišli. Pamatuju, jak se mě na něj ptali a já jim říkala zcela upřímně: ‚Já ani nevím, co je feminismus, natož postfeminismus.‘ Až přes tu Šedou zónu, rozhovory s lidmi ze Západu, knihy, co mi pak po desítkách chodily, jsme se dostaly k založení organizace.“ V roce 1991 tedy ve svém bytě v Klimentské ulici založila Centrum a knihovnu Gender Studies (dnešní nezisková organizace Gender Studies, o.p.s., s Knihovnou Jiřiny Šiklové). Tak vzniklo slavné hnízdo feminismu, u jehož zrodu stály například Jana Hradilková, Marie Čermáková, Mirka Holubová či Pavla Frýdlová. „Vždycky říkám, když se mě někdo ptá, proč vznikla GS tady v Klimentské. Protože tady byl splachovací hajzl a teplá a studená voda, pak už byl jenom Karlín. Je to fór, ale myslím, že to vystihuje.”

Po své cestě vlakem transsibiřskou magistrálou na Světovou konferenci žen OSN do Pekingu v roce 1995 přišla také s myšlenkou na mezinárodní projekt Paměť žen, který měl mapovat dějiny ženské emancipace ve střední a východní Evropě. „Já jsem se stala Ženou Evropy a jela jsem do Pekingu na tu velkou světovou ženskou konferenci. A jela jsem tam vlakem a uvědomila jsem si tou cestou, že to musíme dělat úplně jinak, že ta naše evropská perspektiva je malinká. Viděla jsem ty bílý ženský, které se pohrdavě dívaly na ty barevné. Já jsem si v tom vlaku sedala k různým ženám a mluvila s nimi, protože jsem zvědavá a mluvila jsem rusky. Viděla jsem, jak se ty ženský mezi sebou diferencujou, jak se třeba Rusky povyšují nad jiné národnosti bývalého Sovětského svazu. Najednou si člověk uvědomil, jak ty gender problémy přecházejí do nacionálních a sociálních problémů. Proto v tom vlaku vznikla myšlenka Paměti žen. Protože jsem viděla, že tu není žádný jednotný ženský proud. A zase je třeba vrátit se k Marxovi. Pokud lidem nesaturuješ sociální potřeby, můžeš zapomenout na nějaký další stupeň.”

Je autorkou řady knih: Omlouvám se za svou nepřítomnost: dopisy z Ruzyně 1981–1982 (2015), Vyhoštěná smrt. Úvahy o umírání a smrti (2013), Stoupenci proměn. Studie o studentském protestním hnutí 60. let 20. stol. (2012), Matky po e-mailu (2009), Dopisy vnučce (2007) či Deník staré paní (2003). Byla členkou řady správních rad (Vize 97, Nadace Charty 77, Nadace VIA), členkou redakčních rad domácích i zahraničních odborných časopisů (např. Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe, Social Research). Získala řadu ocenění (např. Žena Evropy, 1995, Medaile za zásluhy I. stupně, 1999, Medaile Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR, 2000). Kromě toho v letech 2009–2010 působila ve Straně zelených. Jiřina Šiklová má dceru a syna. Proslula svou energičností, pečující povahou i smyslem pro humor. Zemřela v roce 2021. Na její počest byla přejmenována knihovna Gender Studies na Knihovnu Jiřiny Šiklové a ve stejném roce také vyšla v Gender Studies publikace s názvem Hnízdo feminismu s jedním z posledních rozhovorů o Jiřinině životě a historii Gender Studies.

Literární archiv Památníku národního písemnictví

Marie Calma Veselá
(1881–1966)

operní pěvkyně, básnířka, spisovatelka, překladatelka

„Pro slávu, úspěch, zisk jsem nepsala,
podobna ptáku, spjata s přírodou,
nad hnízdy lidskými jsem zpívala,
do snů i bdění, v denní všední chvat,
o boží kráse tichý popěvek,
jenž ukolébá, těší, napřímí,
a šumem křídel nese přes propast.”
(Marie Calma Veselá, báseň Gong)

Marie Calma se narodila v Unhošti roku 1881 do rodiny pražského advokáta Matěje Hurycha. Byla známou sopranistkou a operní pěvkyní, věnovala se interpretaci moderní hudby, v mnohém předběhla svou dobu a pořádala například i vzdělávací koncerty pro děti. Její umělecké jméno Calma pochází z italské písně a byla známá pro svůj „sytý hlas stříbrného zvuku”. Vystudovala hru na klavír a zpěv na Pivodově operní škole a již od svých 17 let koncertovala v Praze, Vídni, Varšavě a Mnichově. Později se provdala ze lékaře Františka Veselého, zakladatele lázeňství v Luhačovicích, kde se také stala organizátorkou kulturního dění.

Ve své literární činnosti se věnovala poezii, např. Písně moderní Markétky (1923), Jarní zpěvy (1929), Ejhle člověk (1934), pohádkám (Pohádka o českých muzikantech, 1925), próze a také překladům z francouzštiny (např. díla Antoine de Saint-Exupéryho nebo Simone de Beauvoir) či z polštiny. Je autorkou desítek fejetonů, které publikovala např. v časopisech Lumír, Národní listy či Národní politika. Účastnila se bohatého kulturního života, přátelila se s Leošem Janáčkem, dodnes je zachována jejich rozsáhlá korespondence. Zasloužila se také o uvedení Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Národním divadle v Praze v roce 1916, sama si však vytouženou hlavní roli Jenůfy nezazpívala. Kromě Janáčkovy tvorby se zasloužila o zviditelnění písňových cyklů dalších českých skladatelů, Ludvíka Kuby, Vítězslava Nováka či Ladislava Vycpálka. Zemřela v roce 1966 a je pochována na pražských Olšanech.

Archiv Elišky Krásnohorské, Gender Studies, o.p.s.

Anna Rypáčková
(1895–1978)

„fantomka nemocnic“, první diplomovaná sestra, ošetřovatelka TGM

Anna Rypáčková se narodila roku 1895 do chudé rodiny v malé vesnici u Bechyně v jižních Čechách. V sedmi letech osiřela a později odešla za starší sestrou do Vídně, kde prožila 1. světovou válku. V roce 1918 se vrátila zpět do Čech a chtěla se stát zdravotní sestrou. Aby si mohla dovolit studia na ošetřovatelské škole a sama se uživit, začala hlídat děti. Po absolvování České ošetřovatelské školy v Ječné ulici v Praze se v roce 1924 stala první českou diplomovanou sestrou. Od roku 1925 působila jako ošetřovatelka prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, se kterým si později ve 30. letech přátelsky dopisovala i ze svých cest ve Velké Británii (podepisovala se familiárně „S. Anky”). Velkou školou života se jí stal stipendijní pobyt v Londýně, kde se zúčastnila Mezinárodního kongresu ošetřovatelek v roce 1937. Byla aktivní členkou a později předsedkyní Spolku diplomovaných sester.

Za protektorátu působila jako zdravotnice, doručovala balíčky vězněným lidem v Terezíně, zajišťovala finanční podporu jejich rodinám a také ukrývala pronásledované lidi před gestapem. V roce 1942 však byla zatčena a za svou činnost na dva a půl roku odsouzena. Vězněna byla na Pankráci, ve Waltheimu u Drážďan, v Terezíně (kde pracovala jako ošetřovatelka v Malé pevnosti) a v koncentračním táboře Ravensbrück. Po osvobození v roce 1945 nastoupila zpět do Všeobecné nemocnice v Praze jako první civilní sestra představená (později vrchní sestra, dříve zde působily pouze řádové sestry). V nemocnici organizovala kurzy a odborné přednášky pro personál, pomáhala získat vzdělání dalším ženám a iniciovala otevření nových ošetřovatelských škol. Věnovala se také odborové činnosti. V roce 1947 odjela na stipendium do USA, kde načerpala další zkušenosti. Do Prahy se vrátila v roce 1948 a stala se ředitelkou ošetřovatelské školy. Celý život pomáhala potřebným, starala se o nemocné tuberkulózou, spolupracovala s Armádou spásy, podávala mezi prvními inzulín proti cukrovce, díky kterému se nemocní mohli znovu plnohodnotně začlenit do společnosti. Za svou činnost byla vyznamenána Mezinárodním červeným křížem medailí Florence Nightingalové. Zemřela v roce 1978.

Dopis Anny Rypáčkové prezidentovi TGM, 1931
Archiv Elišky Krásnohorské, Gender Studies, o.p.s.

Novinový výstřižek o významných českých ženách Jiřině Šiklové, Elišce Krásnohorské a Boženě Němcové, 1995
Archiv Jiřiny Šiklové, Gender Studies, o.p.s.

Jiřina Šiklová ve své pracovně v Klimentské ulici, 2010
Archiv Jany Hradilkové

Marie Calma Veselá
Literární archiv Památníku národního písemnictví