Skip to main content

Knihovna Jiřiny Šiklové

Knihovna Jiřiny Šiklové (dříve Knihovna Gender Studies) je největší knihovnou zaměřenou na genderovou literaturu ve střední a východní Evropě. Nabízí pestrou škálu knih a publikací a časopisů na témata trh práce, slaďování pracovního a osobního života, rovné příležitosti, výchova a vzdělávání, genderové stereotypy a diskriminace, feminismus, gender a queer studies apod. Kromě odborné literatury nabízí také poezii, beletrii či komiksy.

KJŠ je otevřeným prostorem pro setkávání a spolupráci, pořádá akce pro veřejnost a je součástí řady mezinárodních knihovnických uskupení. Usiluje o mezinárodní propojení. V KJŠ je také uložen Archiv Elišky Krásnohorské, který zpřístupňuje veřejnosti cenné archivní dokumenty z historie českého ženského hnutí (www.zenymohou.cz) a také Archiv Paměť žen, s více než 170 orálněhistorickými rozhovory žen tří generací, které vyprávějí své životní příběhy na pozadí dějin 20. století (www.pametzen.cz).

Web knihovny

Knihovna byla založena v roce 1992 v bytě socioložky, disidentky a zakladatelky katedry sociální práce a gender studies Jiřiny Šiklové. V počátcích základ knihovny tvořila její soukromá sbírka feministické literatury, která byla složena ze zahraničních darů, např. od kalifornské univerzity v Santa Cruz, která zorganizovala sbírku Books for Prague nebo z darů americké organizace Network of East-West Women. Později do správy knihovny přešel i fond knihoven lesbických organizací Promluv, Lambda a A-klub. V průběhu své existence knihovna získávala finance na nákup fondu od zahraničních nadací, zejména Heinrich Böll Stiftung, Open Society Fund, Open Society Institute, Network of East-West Women a Global Fund for Women. Fond knihovny se nadále rozrůstá o knihy k jednotlivým tématům díky dotacím ze zahraničí, ale i díky individuálním darům.